คิดในใจว่า

คุณต้องแนะนำคนเท่าไหร่ ถึงจะมีรายได้
และได้ตามเวลาที่คุณหวังไว้